صفحه اصلی > تماس با ما > استخدام
استخدام
     

 

 

فرم استخدام

 

 

 
تاریخ تولد : نام و نام خانوادگی :
شماره شناسنامه : محل تولد :
وضعیت نظام وظیفه : وضعیت تئاهل :
معاف موقت تا تاریخ:
وضعیت اشتغال در حال حاضر : شماره تلفن:
حداقل حقوق درخواستی : کار مورددرخواست:
وضعیت تحصیلی:
    دبیرستان :
شهر: نام :
تا تاریخ : از تاریخ :
رشته تحصیلی : مدارک تحصیلی :
      دانشگاه :
شهر: نام :
تا تاریخ : از تاریخ :
رشته تحصیلی : مدارک تحصیلی :
  دورهای مدیریت :
شهر: نام :
تا تاریخ : از تاریخ :
رشته تحصیلی : مدارک تحصیلی :
نام دوره های تخصصی که در ارتباط با کار مورد در خواست دیده اید.
نام موسسه : نام دوره :
تا تاریخ : از تایخ :
مشاغلی را که قبل داشته اید از اخرین انها شروع ودر زیر ذکرنمائید.
  نام موسسه
علت خاتمه خدمات شرح کاریکه انجام میداده اید حقوق تاریخ
(با ذکر ماه و سال)
شغل نام موسسه
    خاتمه کار شروع به کار خاتمه کار شروع به کار